جرثقیل بازویی ستونی جرثقیل بازویی متصل به ستون سالن